SHREE UMIYA MATAJI MANDIR

SANSKAR CULTURE SOCIETY BOSTON, MA

9.24.17 Navaratri Day 4 - 2017